Search

1. SĄVOKOS

1.1 E-parduotuvė – elektroninė parduotuvė www.victoriaboro.lt.

1.2 Pardavėjas – UAB „Estnaila“, įmonės kodas 304215302, registracijos adresas –    Žalgirio g. 92, 3 įėjimas, LT-09300 Vilnius, Lietuva.

1.3 Pirkėjas:

1.3.1 veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2 nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;

1.3.3 juridinis asmuo.

1.4 Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo patvirtinimo, t. y. Užsakymo pateikimo momento. Laikoma, kad kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos šių Taisyklių sąlygoms ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal šias Taisykles.

1.5 Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.6 Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui Elektroninėje parduotuvėje ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai pirkimo-pardavimo sutarčiai.

1.7 Užsakymas – prekių užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti prekės iš Pardavėjo, nurodomos tame pačiame užsakyme.

1.8 Vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1 Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu E-parduotuvėje susijusios sąlygos.

2.2 Pirkėjas, susikurdamas paskyrą E-parduotuvėje, Taisykles patvirtina pirmosios registracijos metu. Pirkėjui patvirtinus Taisykles pirmosios registracijos (paskyros sukūrimo) metu Taisyklės taikomos pirmam Pirkėjo pirkimui, atliekamam E-parduotuvėje. Atliekant sekančius Užsakymus, Pirkėjui kiekvieną kartą reikia sutikti su Taisyklėmis Užsakymo pateikimo momentu.

2.3 Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui užsakant prekės E-parduotuvėje taikomos Taisyklės, kurios galioja Užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno Užsakymo metu.

2.4 Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.5 Pirkti E-parduotuvėje turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti šių Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Pardavėjo privatumo politika, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes E-parduotuvėje.

2.6 Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3. SUTARTIES SUDARYMAS

3.1 Pirkėjas gali užsisakyti prekes E-parduotuvėje pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1  internetu užsiregistruodamas E-parduotuvėje (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

3.1.2 internetu nesiregistruodamas E-parduotuvėje.

3.2 Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1 punkte nurodytų būdų, atitinkamuose E-parduotuvės sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis, kurie E-parduotuvėje tvarkomi privatumo politikoje numatyta tvarka.

3.3 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs Užsakymą, paspaudžia nuorodą „APMOKĖTI“. Pirkėjas informuojamas apie Užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuorodą į galiojančias Taisykles kartu su Užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

4. PREKIŲ KAINA IR ATSISKAITYMAS

4.1 Prekių kainos E-parduotuvėje ir suformuotame Užsakyme yra nurodomos Eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis E-parduotuvėje Užsakymo pateikimo momentu.

4.2 Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą, patvirtinus Užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis, jeigu pastarasis yra taikomas.

4.3 Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekėms taikomi garantijos dokumentai, jam gali būti pateikiamos fiziniu būdu kartu su prekėmis arba elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

4.4 Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes naudodamasis bankų elektroninės bankininkystės atsiskaitymo sistemomis ir apmokėdamas E-parduotuvės pateiktą išankstinę sąskaitą/mokėjimo nurodymą per 3 dienas nuo Užsakymo pateikimo momento. Pasirinkęs atsiskaitymą bankų elektroninės bankininkystės atsiskaitymo sistemomis, pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo nurodytą sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant Užsakymo Nr. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui ir/ar finansų įstaigai, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko ir/ar finansų įstaigos elektroninės bankininkystės sistemoje. Pirkėjas taip pat gali atsiskaityti už prekes pasirinkdamas, jog už prekes atsiskaitys kurjeriui, pristatančiam prekes arba paštomate apmokant už prekes banko kortele.

5. PIRKĖJO TEISĖS

5.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E-parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

5.2 Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, turi teisę atsisakyti prekių Sutarties, sudarytos su E-parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo kokybiškos prekės pristatymo dienos. Daugiau informacijos Taisyklių 10 skyriuje.

5.3 Pirkėjas turi teisę į prekių kokybės garantiją pagal įstatymą (teisinę garantiją). Daugiau informacijos Taisyklių 11 skyriuje.

5.4 Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Pardavėjo privatumo politikoje, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1 Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes, jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka bei apmokėti prekių pristatymo ir jei taikoma – muitinės mokesčius.

6.2 Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių gražinimo išlaidas.

6.3 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų.

6.4 Pirkėjas, norėdamas pateikti Užsakymą E-parduotuvėje, gali užsiregistruoti Pardavėjo E-parduotuvės sistemoje ir užpildyti registracijos anketą. Registruojantis, Pirkėjas privalo nurodyti anketoje nurodytus duomenis arba, jei nėra anketos pateikti šiuos asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, prekių pristatymui būtinus duomenis.

6.5 Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie Pirkėjo susikurtos paskyros Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti slaptažodį, kurį sudarytų ne mažiau kaip 10 simbolių, panaudojant ir didžiąsias, ir mažąsias raides, skaičius ir keisti jį ne rečiau kaip kas 3 (tris) mėnesius. Pirkėjas yra atsakingas, kad jo sukurti prisijungimo duomenys būtų pakankamai sudėtingi ir saugūs. Pirkėjas taip pat yra atsakingas už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus Užsakymus, ar kt.), kurie E-parduotuvėje atliekami prisijungus Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei Pardavėjo E-parduotuve naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie E-parduotuvėje Pirkėjo susikurtos paskyros ir naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

6.6 Pirkėjas yra atsakingas už tai, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų teisingi, išsamūs ir tikslūs. Tuo atveju, jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsiant juos atnaujinti. Pardavėjas neatsako už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba asmens duomenims pasikeitus, jų nepakeitė ir nepapildė.

6.7 Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu pakeisti, papildyti ar panaikinti registracijos duomenis ir savo registraciją. Panaikinęs registraciją ir vėl norėdamas naudotis Pardavėjo E-parduotuve, Pirkėjas privalo iš naujo užsiregistruoti Pardavėjo E-parduotuvėje.

6.8 E-parduotuvės Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, aiškiai nurodytų E-parduotuvės informacijos skiltyse ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7. PARDAVĖJO TEISĖS

7.1 Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo Užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą už prekes naudojantis bankų elektroninės bankininkystės atsiskaitymo sistemomis, nesumoka už prekes per 3 dienas nuo Užsakymo pateikimo momento ir tokiu atveju yra laikoma, kad prekės nebuvo užsakytos. Tokiu atveju Pirkėjas apie atšauktą Užsakymą yra informuojamas Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

7.2 Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

7.3 Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Pardavėjo privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

8. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis E-parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos E-parduotuvėje skelbiamos sąlygos.

8.2 Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

8.3 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Pardavėjo privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.4 Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti E-parduotuvėje įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš tai informuodamas Pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas (išskyrus išimtinius atvejus, jeigu individualiai ir abipusiu susitarimu yra susitarta su Pirkėju dėl kitokio termino).

8.5 Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes ir grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas (išskyrus išimtinius atvejus, kai Pardavėjui reikalingas ilgesnis terminas, Pardavėjas jį gali pratęsti iki 14 darbo dienų) nuo prekių grąžinimo dienos arba nuo įrodymų pateikimo, jog grąžinamos prekės yra išsiųstos atgal Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

8.6 Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi į Pardavėją gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

8.7 Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

9. PREKIŲ PRISTATYMAS

9.1 Pirkėjas, įsigydamas prekes E-parduotuvėje, pasirenka prekių pristatymo būdą: prekių pristatymo paslaugą. Detalesnė prekių pristatymo tvarka, terminai ir sąlygos nurodyti https://www.victoriaboro.lt/prekiu-pristatymas/

9.2 Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.3 Pirkėjas, atsiimdamas arba gavęs prekes nurodytu adresu, privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, o prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą.

9.4 Pirkėjui neatlikus Taisyklių 9.3 p. nurodytų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

9.5 Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekės yra išsiunčiamos Pirkėjui.

10. KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

10.1 Kokybiškos prekės įsigytos E-parduotuvėje gali būti grąžinamos per 14 (keturiolika) dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotos kokybiškos prekės grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio nuostatomis.

10.2 Per Taisyklių 10.1. p. numatytą terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti kokybiškas prekes, kurios nepatenka į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje nurodytų prekių sąrašą. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas supranta ir sutinka, jog kokybiški išpakuoti parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai yra negrąžinami ir nekeičiami. Minėtas prekes išpakavus yra pažeidžiama jų prekinė išvaizda. Išpakavus minėtas prekės, jos negali būti grąžintos ir dėl sveikatos apsaugos ir higienos priežasčių.

10.3 Norėdamas grąžinti prekę(-es), vadovaudamasis 10.1. p., Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją el. paštu borogroup@gmail.com bei nurodyti kokias prekes ir dėl kokios priežasties jis nori grąžinti. Kokybišką prekė gali būti grąžinta ir nenurodant grąžinimo priežasties.  Pirkėjas kreipiantis į Pardavėją dėl prekės grąžinimo gali pateikti užpildytą prekių grąžinimo aktą (Taisyklių priedas Nr. 1). Dėl prekių grąžinimo per 24 valandas nuo el. laiško gavimo su Pirkėju susisieks Pardavėjo atstovas ir su Pirkėju suderins prekių grąžinimo procedūrą.

10.4 Grąžinant kokybiškas prekes būtina laikytis šių sąlygų:

10.4.1 grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje

10.4.2 prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

10.4.3 prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.;

10.4.4 grąžinama kokybiška prekė (per 14 dienų) turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

10.4.5 visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos kartu su grąžinamomis prekėmis.

10.4.6 grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, ir užpildytą grąžinimo dokumentą;

10.4.7 pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

10.5 Pirkėjas gali grąžinti prekes nemokamai Pardavėjo parduotuvėje – Vilniuje adresu Žalgirio 92, 3 įėjimas, 1 duris po kairę darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val. 13:00-14:00 val. pietų pertrauka, parduotuvė nedirba.

10.6 Kai yra grąžinama kokybiška prekė, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos, jeigu prekės yra grąžinamos jas siunčiant pagal Pirkėjo pasirinktos siuntų bendrovės taikomus įkainius.

10.7 Pinigai už grąžintas prekes gali būti grąžinami grynaisiais pinigais (grąžinant prekes Pardavėjo parduotuvėje kaip nurodyta 10.5 punkte), banko pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą kaip numatyta 8.5 punkte.

10.8 Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis.

10.9 Šio 10 skyriaus nuostatos taikomos tik tuo atveju jeigu Pirkėjas yra Vartotojas. Kokybiškų prekių grąžinimo sąlygos, kai Pirkėjas nėra Vartotojas gali būtų aptariamos atskiru susitarimu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo prieš pateikiant Užsakymą. 

11. PREKIŲ GARANTIJA

11.1 Pirkėjas E-parduotuvėje įsigijęs galimai nekokybišką prekę, ne vėliau kaip per 2 metus nuo prekės pristatymo, turi teisė kreiptis į Pardavėją dėl garantinio aptarnavimo suteikimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.364, 6.3641, 6.3642,  6.3643 straipsnių nuostatomis.

11.2 Pirkėjas, norėdamas įgyvendinti Taisyklių 11.1 punkte numatytą teisę, su pretenzija į Pardavėją turi kreiptis el. paštu nurodytu Taisyklių 15.1 punkte.

11.3 Teikdamas pretenziją Pirkėjas turi pateikti Prekės įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) arba kitą Prekės pirkimą–pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą̨ bei nurodyti tokią informaciją:

11.3.1    prekės užsakymo numerį;

11.3.2    įvardyti Prekės defekto, gedimo požymius ar trūkstamą dalį;

11.3.3   pateikti kitus įrodymus, pavyzdžiui, Prekės nuotrauką, nekokybiškos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti);

11.4 Pardavėjas gavęs Pirkėjo pretenziją per 14 dienų susisieks su Pirkėju bei informuos apie tolimesnius veiksmus. Rekomenduojame sulaukti Pardavėjo pranešimo apie skundo gavimą bei tolimesnius veiksmus prieš pateikiant/išsiunčiant galimai nekokybišką prekę  Pardavėjui.

11.5 Nustačius prekės kokybės trūkumą ar defektą, Pardavėjo sprendimu prekė bus pakeista į tinkamos kokybės prekę arba sutaisyta, arba sumažinta prekės kaina, arba Pirkėjui bus sugrąžinti už nekokybišką prekę sumokėti pinigai.

11.6 Jeigu yra grąžinama nekokybiška prekė, Pirkėjui grąžinimas nekainuoja – šias išlaidas padengia Pardavėjas. Pardavėjas tokiu atveju išsiunčia Pirkėjui grąžinimo lipduką, kuris jau yra Pardavėjo apmokėtas. Šį lipduką Pirkėjas turi atsispausdinti, užklijuoti ant grąžinamų prekių siuntos ir išsiųsti naudodamasis paštomatu.

11.7 Tais atvejais, kai Pirkėjas E. parduotuvėje įsigijo prekę, kuriai yra nustatytas galiojimo terminas, Pirkėjas turi teisę į šių Taisyklių 11 skyriuje įtvirtiną teisę į garantiją tik prekės galiojimo laikotarpiu.   

12. PREKIŲ KOKYBĖ IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

12.1 Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės.

12.2 Pardavėjas neatsako už tai, kad Pardavėjo parduodamos prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio ar telefono įrenginio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

12.3 E. parduotuvėje parduodamoms prekėms gali būti nustatytas galiojimo laikas, kurio konkretus terminas nurodomas ant prekės pakuotės.

12.4 Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

13. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

13.1 Jeigu Šalis atlieka Taisyklių ir/ar Užsakyme numatytų įsipareigojimų pažeidimą, ji įsipareigoja kitai šaliai atlyginti žalą ir padengti jai tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio pažeidimo. Šalys patvirtina ir sutinka, kad atsižvelgiant į galiojančius įstatymus, nuostolių atlyginimas neatleidžia Šalies pažeidėjos nuo tolesnio įsipareigojimų vykdymo.

13.2 Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų netinkamą ar visišką nevykdymą, jeigu tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių veikimo. Išsamus nenugalimos jėgos aplinkybių sąrašas yra patvirtintas 1996 m. liepos 15 d. LR Vyriausybės Nutarimu Nr. 840. Šalys turi nedelsiant, t. y. per įmanomai trumpą laiką, raštiškai informuoti kitą Šalį apie tokių aplinkybių (force majeure) atsiradimą ar pasibaigimą.

13.3 Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo E-parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis E-parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

13.4 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

13.5 Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie E-parduotuvės.

13.6 Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.

13.7 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis (nors tokia galimybė jam buvo suteikta).

13.8 Nė viena Šalis neatsako už kitos Šalies patirtus netiesioginius nuostolius.

14. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

14.1 Taisyklės, Užsakymai, priedai (jei tokie yra) ir kiti dokumentai, susiję su Pardavėjo parduodamomis prekėmis E-parduotuvėje, sudaryti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas ir jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.2 Visi iškilę nesutarimai, ginčai ar reikalavimai susiję ar kilę dėl Pardavėjo parduodamų prekių ir/ar šių Taisyklių nuostatų sprendžiami derybų būdu.

14.3 Tuo atveju, jei Pirkėjas , kuris yra Vartotojas nesutinka su Pardavėjo pateiktu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją arba Pirkėjas negauna Pardavėjo atsakymo per (keturiolika) kalendorinių dienų, Pirkėjas savo prašymą/skundą dėl E-parduotuvėje įsigytos prekės iš Pardavėjo gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. +370 262 67 51, faks. +370 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/ . Ginčas Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje sprendžiamas ne teismo keliu.

14.4 Pirkėjas ir Pardavėjas turi teisę kilusį ginčą spręsti teismo keliu Lietuvos Respublikos teismuose. 

15. APSIKEITIMAS INFORMACIJA

15.1 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu borogroup@gmail.com arba telefonu +37060993480.

15.2 Pardavėjas šių Taisyklių ir privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1 Šios Taisyklės galioja nuo 2024-04-17 Taisyklės yra viešai prieinamas dokumentas, skelbiamas viešai Pardavėjo E-parduotuvėje https://www.victoriaboro.lt

16.2 Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka būtų pripažinta negaliojančia ar netaikytina, kitos šių Taisyklių nuostatos toliau galios ir bus taikomos.

16.3 Kiekviena šalis įsipareigoja nedelsiant pranešti kitai šaliai apie bet kokį adresų, telefonų, elektroninių paštų, nurodytų užsakyme, pasikeitimą. Jeigu šalis nevykdo šiame punkte nurodyto įsipareigojimo, kitos šalies jai paskutiniu žinomu adresu išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija yra laikoma tinkamai įteikta.

Back to Top
Please select your product