Search

1. TIKSLAS IR TAIKYMO SRITIS

UAB „Estnaila“ (toliau – mes, Bendrovė, Paslaugų teikėjas) uždaroji akcinė bendrovė, įsteigta ir esanti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 304215302, adresas – Žalgirio g. 92, 3 įėjimas, LT-09300, Vilnius, Lietuva.

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo Politika) apibrėžiama, kaip mes tvarkome Bendrovės klientų, Bendrovės interneto svetainės https://www.victoriaboro.lt/ lankytojų ir kitų asmenų (toliau – Jūs) asmens duomenis, kokius asmens duomenis renkame, kam perduodame, iš kur gauname, kokiais tikslais juos naudojame, kaip užtikriname jų saugumą, bei veiksmingą Jūsų teisių įgyvendinimą.

Mes gerbdami Jūsų privatumą, tvarkome ir renkame Jūsų asmens duomenis laikydamiesi šios Privatumo Politikos, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos Reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą.

2. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Pagal asmens duomenų apsaugos teisės aktus UAB „Estnaila“ yra duomenų valdytojas, atsakingas už Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Šiame kontekste sąvoka „asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurią tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma, pagal identifikatorių, pvz., pagal vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius (pvz., Jūsų vardo ir el. pašto adreso derinys).

Kaip Asmens duomenų valdytojas, mes esame atsakingi už mums pateiktų Jūsų asmens duomenų saugumo užtikrinimą, visų pirma siekiant užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie Jūsų duomenų. Mes taip pat esame atsakingi už tai, kad visi duomenų subjektai turėtų galimybę pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su jų asmens duomenimis, pvz., teise susipažinti su savo asmens duomenimis arba juos ištrinti.

Tvarkydami asmens duomenis laikomės šių principų:

Principas:

Reikšmė:

1. Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo.

1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai.

2. Tikslo apribojimo.

2. Jūsų asmens duomenys yra renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais, ir nėra toliau tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

3. Duomenų mažinimo.

3.Tvarkomi tik tokie Jūsų asmens duomenys, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi.

4. Tikslumo.

4. Jūsų asmens duomenys turi būti tikslūs ir, prireikus, nuolat atnaujinami, imamasi visų pagrįstų priemonių siekiant užtikrinti, kad netikslūs Jūsų asmens duomenys, atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie yra tvarkomi, būtų ištrinti ar ištaisyti nedelsiant.

5. Saugojimo trukmės apribojimo.

5. Jūsų asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kuri leidžia identifikuoti duomenų subjektus ne ilgiau, nei būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.

6. Vientisumo ir konfidencialumo.

6. Jūsų asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

3. KOKIĄ INFORMACIJĄ RENKAME, KOKIAIS TIKSLAIS IR KOKIU TEISINIU PAGRINDU?

 

Tikslas

Teisinis pagrindas

Asmens duomenų kategorijos

1. Asmeninės paskyros sukūrimas, valdymas.

Jūsų duotas sutikimas.

Vardas, pavardė, paskyroje rodomas vardas, el. pašto adresas, slaptažodis.

2. Prekių pirkimas/pardavimas.

1. Jūsų duotas sutikimas.

2. Sutarties sudarymas ir vykdymas.

1. Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, prekės pristatymo adresas, kredito/debeto kortelių arba kiti mokėjimo būdai bei mokėjimų duomenys (suma, vieta, data, laikas ir kita), sąskaitai faktūrai reikalinga informacija (įmonės pavadinimas, įmonės kodas, įmonės PVM kodas, įmonės adresas), informacija apie įsigytas prekes (jų kiekiai, pirkimo datos, įsigytų prekių kainos, pirkimo istorija ir pan.);

 

2. Kita informacija, kurią suteikia pirkėjas (pastabos kurjeriui, durų kodas ir pan.).

3. Klientų aptarnavimo vykdymas.

Sutarties vykdymas.

Vardas, pavardė, telefono numeris,  el. pašto adresas, komunikacijos turinys bei kita informacija pateikta susirašinėjimo komunikacijos su mumis metu;

 

Informacija apie įsigytas prekes (jų kiekiai, pirkimo datos, įsigytų prekių kainos, pirkimo istorija ir pan.).

 

4. Atsakymo pateikimas, kai susisiekiate su mumis per mūsų svetainę ar kitas komunikacijos priemones.

Jūsų duotas sutikimas.

Vardas, pavardė, telefono numeris,  el. pašto adresas, komunikacijos turinys bei kita informacija pateikta komunikacijos su mumis metu.

5. Tiesioginės rinkodaros kampanijų vykdymas.

Jūsų duotas sutikimas.

Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas.

6. Skundų teikimas.

Sutarties vykdymas.

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, informacija susijusi su prekėmis (prekių pavadinimas, prekių pirkimo laikas, prekių trūkumai, apmokėjimo informacija ir pan.), skundo turinys.

7. Internetinės svetainės funkcionalumo užtikrinimas.

Teisėtas interesas užtikrinti internetinės svetainės funkcionalumo optimalumą.

Mūsų interneto svetainėje atliktų veiksmų istorija, techninė informacija, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą, naršyklės tipą ir versiją, laiko juostos nustatymus, operacinę sistemą ir platformą, naudojamo įrenginio tipą.

Aukščiau pateiktos sąvokos suprantamos taip:

Teisėtas interesas: Tai mūsų verslo poreikis teikti ir valdyti savo paslaugas, kad jos būtų naudingesnės mūsų klientams, gerinti paslaugų kokybę ir apsaugoti mūsų ir mūsų klientų interesus.

Sutarties vykdymas: Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai tai būtina sutarčiai, kurios šalimi esate, vykdyti arba imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant tokią sutartį.

Sutikimas: Jūsų sutikimas reiškia bet kokį laisvai duotą, konkretų, informuotą ir nedviprasmišką Jūsų valios pareiškimą, kuriuo Jūs išreiškiate savo sutikimą tvarkyti su Jumis susijusius asmens duomenis. Jūsų sutikimo tvarkyti duomenis galime prašyti, kai neturime kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų duomenis. Jei pateikiate mums kitų asmenų (pvz., savo sutuoktinio ar šeimos narių) asmens duomenis arba prašote mūsų pasidalyti jų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, patvirtinate, kad prieš tai juos supažindinote su šia Privatumo Politika.

4. KAIP MES GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų, kaip mūsų kliento, asmens duomenis gauname tada, kai sudarome ar rengiamės sudaryti su Jumis sutartį (-s), taip pat Jums kreipiantis tiesiogiai į mus el. ryšio priemonėmis arba paštu.

Taip pat Jūsų, kaip interneto svetainės lankytojo ar kito asmens duomenis gauname, kai Jūs lankotės ir naudojatės mūsų internetine svetaine arba pateikiate mums užklausas, kreipiatės į mus.

Mes galime rinkti asmens duomenis, kai juos mums pateikia trečioji šalis, kuri yra susijusi su Jumis arba su mumis bendrauja, pavyzdžiui, verslo partneriai, paslaugų teikėjai ir kt.

5. TIESIOGINĖ RINKODARA

Mes galime naudoti mūsų esamų klientų elektroninio pašto adresus arba/ir telefono numerius mūsų panašių prekių ar paslaugų rinkodarai. Jei neprieštaraujate, kad Jūsų el. paštas arba/ir telefono numeris būtų naudojamas mūsų panašių prekių ir paslaugų rinkodarai, Jums suteikiama aiški, nemokama ir lengvai realizuojama galimybė prieštarauti arba atsisakyti tokio Jūsų kontaktinių duomenų naudojimo.

Kitais atvejais Jūsų asmens duomenis galime naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais, jei duodate mums išankstinį sutikimą dėl tokio duomenų naudojimo.

Mes turime teisę Jums pasiūlyti mūsų verslo partnerių ar kitų trečiųjų šalių teikiamas paslaugas arba sužinoti Jūsų nuomonę įvairiais klausimais, susijusiais su mūsų verslo partneriais ar kitomis trečiosiomis šalimis, remdamiesi Jūsų išankstiniu sutikimu.

Jei nesutinkate gauti šių rinkodaros pranešimų ar skambučių, kuriuos siūlome mes, mūsų verslo partneriai ar trečiosios šalys, tai neturės jokios įtakos paslaugų teikimui Jums, kaip mūsų klientui.

Mes suteikiame Jums aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę bet kuriuo metu neduoti savo sutikimo arba atšaukti Jūsų duotą sutikimą siųsti mūsų pasiūlymus. Kiekviename el. paštu ar SMS žinute atsiųstame pranešime nurodysime, kad turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, arba atsisakyti iš mūsų gauti tokius pranešimus. Jūs turite teisę atsisakyti gauti pranešimus iš mūsų, paspaudę atitinkamą nuorodą kiekviename elektroninio pašto pranešime arba SMS žinutėje.

6. KAIP DALINAMĖS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS?

Kartais mums reikia pateikti Jūsų asmeninę informaciją trečiosioms šalims, kad galėtume Jums suteikti paslaugas. Šios trečiosios šalys (duomenų tvarkytojai) apima:

 1. Laisvai samdomus IT specialistus;
 2. Kurjerio tarnybas;
 3. Tiesioginės rinkodaros ir tarnybinių stočių (serverių) nuomos paslaugas teikiančias bendroves.

Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tiek, kiek tai yra reikalinga konkretiems tikslams pasiekti.

Paslaugų teikėjas ir trečiasis asmuo, su kuriuo Paslaugų teikėjas pasidalina asmens duomenimis, veikia pagal atskirą(-us) susitarimą(-us), kuriuo (-iais) reglamentuojamas trečiajam asmeniui perduotų asmens duomenų tvarkymas.

Taip pat mes galime atskleisti ir (arba) perduoti Jūsų asmens duomenis šioms gavėjų kategorijoms:

 1. Valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, ir kitiems viešojo administravimo subjektams;
 2. Ikiteisminio tyrimo įstaigoms, teismams, antstoliams, notarams;
 3. Komerciniams bankams, kitoms finansų įstaigoms;
 4. Teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos patarėjams ir pan.;
 5. Mūsų partneriams ar kitiems asmenims, kurie yra būtina mūsų paslaugų tiekimo dalis;
 6. Kitiems asmenims, su kuriais mes ketiname sudaryti ar esame sudarę sutartį (-s).

Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei esame įpareigoti atskleisti ar pasidalyti Jūsų asmens duomenimis, kad įvykdytume teisės aktų reikalavimus ar prašymus.

7. TARPTAUTINIS ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Jei Jūsų asmens duomenys bus perduoti už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės  ribų, imsimės būtinų priemonių užtikrinti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo Politikos, ir užtikrinsime, kad jie būtų apsaugoti ir perduoti laikantis asmens duomenų apsaugai taikomų teisinių reikalavimų. Tai galima padaryti įvairiais būdais, pavyzdžiui:

 1. šalis, į kurią siunčiame asmens duomenis, teritorija arba vienas ar keli nurodyti sektoriai toje trečiojoje šalyje, yra patvirtinti Europos Komisijos, kaip turintys pakankamą duomenų apsaugos lygį;
 2. gavėjas pasirašė arba paslaugų teikimo sutarties sąlygose yra Europos Komisijos patvirtintų standartinių duomenų apsaugos sąlygos;
 3. gautas specialus priežiūros institucijos leidimas.

Mes galime perduoti asmens duomenis trečiajai šaliai imdamiesi kitų priemonių, jei ji užtikrina tinkamas apsaugos priemones, kaip nurodyta Reglamente.

8. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes imamės įvairių saugumo priemonių, kad garantuotume Jūsų asmens duomenų saugumą. Savo praktikoje naudojame naujausią duomenų apsaugos praktiką atitinkančias teisines, technines ir organizacines saugos priemones, skirtas apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, praradimo, netinkamo naudojimo, atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar bet kokio kito neteisėto asmens duomenų tvarkymo.

Mes ir bet kurie trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, kurie gali mūsų vardu tvarkyti asmens duomenis, taip pat yra sutartinių santykių pagrindu įpareigoti laikytis asmens duomenų konfidencialumo principų ir reikalavimų.

Paslaugų teikėjas naudodamas teisines, technines ir organizacines saugos priemones, negali garantuoti visiško saugumo ir negali garantuoti apsaugos nuo visų galimų saugumo pažeidimų.

9. KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes Jūsų asmens duomenis saugosime tol, kol jų prireiks tikslams, kuriems buvo renkami ir tvarkomi, bet ne ilgiau, nei to reikalauja taikytini įstatymai ir kiti teisės aktai.

Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato jokio asmens duomenų saugojimo laikotarpio, šį laikotarpį nustatysime mes, atsižvelgdami į teisėtą duomenų saugojimo tikslą, teisinį pagrindą ir asmens duomenų teisėto tvarkymo principus. Žemiau nenurodyti duomenys saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais:

 1. Bendrovės partnerių/klientų ir jų darbuotojų/atstovų asmens duomenys, turint tikslą su jais sudaryti sutartis ir jas vykdyti saugomi 10 metų, pasibaigus sutarčiai;
 2. Besikreipiančių į Bendrovę asmenų Asmens duomenys, kurie tvarkomi siekiant įgyvendinti Bendrovėje gaunamų užklausų valdymą saugomi 6 mėnesius nuo gaunamos užklausos išsprendimo;
 3. Sutikimai dėl Asmens duomenų tvarkymo (pvz. dėl sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros) saugomi 1 metus pasibaigus Asmens duomenų, dėl kurio tvarkymo buvo duotas sutikimas saugojimo laikotarpiui, nebent duomenų subjektas duotą sutikimą atšaukia.

Taip pat informuojame, kad tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau:

 1. jei būtina, kad Bendrovė galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 2. esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 3. asmens duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 4. gaunamas prašymas susipažinti su savo asmens duomenimis;
 5. esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

10. KOKIAS TURITE TEISES SUSIJUSIAS SU ASMENS DUOMENIMIS?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

Teisė:

Reikšmė:

1. Teisę gauti informaciją apie tai, ar Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su savo asmens duomenimis.

1. Jūs turite teisę gauti informaciją apie tai, kokius asmens duomenis mes tvarkome, iš kur jie surinkti, kokiais tikslais tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami ir kt. Pažymėtina, kad Jūsų teisę susipažinti su duomenimis gali riboti teisės aktai, kitų asmenų privatumo apsauga ir su mūsų verslu ir praktika susijusios priežastys.

2. Teisę reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis.

2. Jei paaiškėja, kad mes tvarkome netikslius, neišsamius asmens duomenis apie Jus, turite teisę reikalauti ištaisyti, papildyti asmens duomenis.

3. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“).

3. Jūs turite teisę reikalauti ištrinti dalį ar visus tvarkomus Jūsų asmens duomenis, jeigu mes nebeturime teisinio pagrindo juos tvarkyti arba yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai.

4. Teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą.

 

4. Jūs taip pat turite teisę reikalauti tam tikrą laiką apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tai gali būti, pavyzdžiui, situacija, kai manote, kad toks tvarkymas yra neteisėtas ir (arba) duomenys apie Jus yra netikslūs ir mes turime tai patikrinti.

5. Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

5. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis, jei tam yra Reglamente nustatytas pagrindas.

6. Teisę atšaukti duotą sutikimą.

6. Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu asmens duomenys buvo tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų̨ tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

7. Teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

7. Jei manote, kad mūsų asmens duomenų tvarkymas yra tvarkomas pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus, nustatytus galiojančiuose teisės aktuose, Jūs galite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos skundų nagrinėjimo tvarką galite rasti čia: https://vdai.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/skundu-nagrinejimas/

Aukščiau nurodytos teisės bus įgyvendinamos tik mums gavus Jūsų rašytinį prašymą įgyvendinti aukščiau nurodytas teises ir tik patvirtinus Jūsų tapatybę. Toks rašytinis prašymas mums pateikiamas asmeniškai atvykus į mūsų registruotą buveinės adresą, paprastu paštu arba elektroniniu paštu:  diana.borogroup@gmail.com

Jūsų prašymai bus išnagrinėti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Ypatingais atvejais, priklausomai nuo prašymų sudėtingumo ir asmens duomenų kiekio, 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminas, gali būti pratęstas, apie tai iš anksto pranešus Jums. Atsakymas į Jūsų prašymą pateikiamas ta pačia forma, kokia buvo pateiktas prašymas, išskyrus, jei Jūs pageidausite informaciją gauti elektroniniu būdu.

Mes galime atsisakyti įgyvendinti Jūsų kaip duomenų subjekto teisę arba pateikti Jums Jūsų prašomą informaciją, jeigu taikytinos Reglamente įtvirtintos duomenų subjektų teisių įgyvendinimo išimtys ir (ar) apribojimai, taip pat jeigu nustatoma, kad Jūsų kaip duomenų subjekto prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas ar neproporcingas. Atsisakydami pateikti prašomą informaciją, mes raštu nurodysime tokio atsisakymo motyvus.

11. SLAPUKŲ POLITIKA

Informuojame, jog mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) – maži failai, kurie perkeliami į Jūsų kompiuterio ar kito įrenginio slapukų rinkmeną per interneto naršyklę. Jie leidžia svetainės ar paslaugų teikėjo sistemoms atpažinti kliento naršyklę, užfiksuoti ir prisiminti tam tikrą informaciją.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukų ir naršyklės nustatymus arba kaip ištrinti slapukus, skaitykite mūsų svetainėje esančią slapukų politiką.

12. ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Mes reguliariai peržiūrime šią Privatumo Politiką ir pasiliekame teisę bet kada ją pakeisti pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Bet kokie pakeitimai ir patikslinimai įsigalioja iškart nuo tos dienos, kai pakeistas sąlygas paskelbiame savo internetinėje svetainėje: www.victoriaboro.lt.

13. SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei turite klausimų, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys, arba norite pasinaudoti savo teisėmis, Jūs galite į mus kreiptis rašydami el. paštu www.victoriaboro.lt  arba raštu Bendrovės adresu Žalgirio g. 92, 3 įėjimas, LT-09300, Vilnius, Lietuva.

Back to Top
Please select your product