Paieška

Turinys  2

 1. TIKSLAS IR TAIKYMO SRITIS 3
 2. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS 3
 3. KOKIĄ INFORMACIJĄ RENKAME, KOKIAIS TIKSLAIS IR KOKIU TEISINIU PAGRINDU? 4
 4. KAIP MES GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 5
 5. TIESIOGINĖ RINKODARA 5
 6. KAIP DALINAMĖS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS? 6
 7. TARPTAUTINIS ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS 6
 8. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 6
 9. KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 7
 10. KOKIAS TURITE TEISES SUSIJUSIAS SU ASMENS DUOMENIMIS? 7
 11. SLAPUKŲ POLITIKA 8
 12. ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI 9
 13. SUSISIEKITE SU MUMIS 9

1. TIKSLAS IR TAIKYMO SRITIS

UAB „Estnaila“ (toliau – mes, Bendrovė, Paslaugų teikėjas) uždaroji akcinė bendrovė, įsteigta ir esanti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 304215302, adresas – Žalgirio g. 92, 3 įėjimas, LT-09300, Vilnius, Lietuva.

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo Politika) apibrėžiama, kaip mes tvarkome Bendrovės klientų, Bendrovės interneto svetainės lankytojų ir kitų asmenų (toliau – Jūs) asmens duomenis, kokius asmens duomenis renkame, kam perduodame, iš kur gauname, kokiais tikslais juos naudojame, kaip užtikriname jų saugumą, bei veiksmingą Jūsų teisių įgyvendinimą.

Mes gerbdami Jūsų privatumą, tvarkome ir renkame Jūsų asmens duomenis laikydamiesi šios Privatumo Politikos, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos Reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą.

2. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Pagal duomenų apsaugos teisės aktus UAB „Estnaila“ yra duomenų valdytojas, atsakingas už Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Šiame kontekste sąvoka „asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurią tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma, pagal identifikatorių, pvz., pagal vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius (pvz., Jūsų vardo ir el. pašto adreso derinys).

Kaip Asmens duomenų valdytojas, mes esame atsakingi už mums pateiktų Jūsų asmens duomenų saugumo užtikrinimą, visų pirma siekiant užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie Jūsų duomenų. Mes taip pat esame atsakingi už tai, kad visi duomenų subjektai turėtų galimybę pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su jų asmens duomenimis, pvz., teise susipažinti su savo asmens duomenimis arba juos ištrinti.

Tvarkydami asmens duomenis laikomės šių principų:

Principas:Reikšmė:
1. Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo.1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai.
2. Tikslo apribojimo.2. Jūsų asmens duomenys yra renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais, ir nėra toliau tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.
3. Duomenų mažinimo.3.Tvarkomi tik tokie Jūsų asmens duomenys, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi.
4. Tikslumo.4. Jūsų asmens duomenys turi būti tikslūs ir, prireikus, nuolat atnaujinami, imamasi visų pagrįstų priemonių siekiant užtikrinti, kad netikslūs Jūsų asmens duomenys, atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie yra tvarkomi, būtų ištrinti ar ištaisyti nedelsiant.
5. Saugojimo trukmės apribojimo.5. Jūsų asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kuri leidžia identifikuoti duomenų subjektus ne ilgiau, nei būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.
6. Vientisumo ir konfidencialumo.6. Jūsų asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

3. KOKIĄ INFORMACIJĄ RENKAME, KOKIAIS TIKSLAIS IR KOKIU TEISINIU PAGRINDU?

 

TikslasTeisinis pagrindasAsmens duomenų kategorijos
1. Asmeninės paskyros sukūrimas, valdymas.Jūsų duotas sutikimas.Vardas, pavardė, paskyroje rodomas vardas, el. pašto adresas, slaptažodis.
2. Prekių pirkimas/pardavimas.

1. Jūsų duotas sutikimas.

2. Sutarties sudarymas ir vykdymas.

1. Vardas, pavardė, telefono numeris,  el. pašto adresas, prekės pristatymo adresas, kredito/debeto kortelių arba kiti mokėjimų duomenys ir mokėjimo būdai, informacija apie įsigytas prekes (jų kiekiai, pirkimo datos, įsigytų prekių kainos, pirkimo istorija ir pan.);

2. Kita informacija, kurią suteikia pirkėjas (pastabos kurjeriui, durų kodas ir pan.).

3. Atsakymo pateikimas, kai susisiekiate su mumis per mūsų svetainę ar kitas komunikacijos priemones.

1. Jūsų duotas sutikimas.

2. Sutarties vykdymas.

Vardas, pavardė, telefono numeris,  el. pašto adresas bei kita informacija pateikta susirašinėjimo su mumis metu.
4. Tiesioginės rinkodaros kampanijų vykdymas.Jūsų duotas sutikimas.Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas.
5. Skundų teikimas.Sutarties vykdymas.Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, informacija susijusi su prekėmis (prekių pavadinimas, prekių pirkimo laikas, prekių trūkumai, apmokėjimo informacija ir pan.),  skundo turinys.

4. KAIP MES GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų, kaip mūsų kliento, asmens duomenis gauname tada, kai sudarome ar rengiamės sudaryti su Jumis sutartį (-s), taip pat Jums kreipiantis tiesiogiai į mus el. ryšio priemonėmis arba paštu.

Taip pat Jūsų, kaip interneto svetainės lankytojo ar kito asmens duomenis gauname, kai Jūs lankotės ir naudojatės mūsų internetine svetaine arba pateikiate mums užklausas, kreipiatės į mus.

Mes galime rinkti asmens duomenis, kai juos mums pateikia trečioji šalis, kuri yra susijusi su Jumis arba su mumis bendrauja, pavyzdžiui, verslo partneriai, paslaugų teikėjai ir kt.

5. KAIP DALINAMĖS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS?

Kartais mums reikia pateikti Jūsų asmeninę informaciją trečiosioms šalims, kad galėtume Jums suteikti paslaugas. Šios trečiosios šalys (duomenų tvarkytojai) apima:

 1. Laisvai samdomus IT specialistus;
 2. Kurjerio tarnybas;
 3. Tiesioginės rinkodaros ir tarnybinių stočių (serverių) nuomos paslaugas teikiančias bendroves;

Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tiek, kiek tai yra reikalinga konkretiems tikslams pasiekti.

Paslaugų teikėjas ir trečiasis asmuo, su kuriuo Paslaugų teikėjas pasidalina asmens duomenimis, veikia pagal atskirą(-us) susitarimą(-us), kuriuo (-iais) reglamentuojamas trečiajam asmeniui perduotų asmens duomenų tvarkymas.

Taip pat mes galime atskleisti ir (arba) perduoti Jūsų asmens duomenis šioms gavėjų kategorijoms:

 1. Valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, ir kitiems viešojo administravimo subjektams;
 2. Ikiteisminio tyrimo įstaigoms, teismams, antstoliams, notarams;
 3. Komerciniams bankams, kitoms finansų įstaigoms;
 4. Teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos patarėjams ir pan.;
 5. Mūsų partneriams ar kitiems asmenims, kurie yra būtina mūsų paslaugų tiekimo dalis;
 6. Kitiems asmenims, su kuriais mes ketiname sudaryti ar esame sudarę sutartį (-s).

Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei esame įpareigoti atskleisti ar pasidalyti Jūsų asmens duomenimis, kad įvykdytume teisės aktų reikalavimus ar prašymus.

6.  TARPTAUTINIS ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Jei Jūsų asmens duomenys bus perduoti už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės  ribų, imsimės būtinų priemonių užtikrinti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo Politikos, ir užtikrinsime, kad jie būtų apsaugoti ir perduoti laikantis asmens duomenų apsaugai taikomų teisinių reikalavimų. Tai galima padaryti įvairiais būdais, pavyzdžiui:

 1. šalis, į kurią siunčiame asmens duomenis, teritorija arba vienas ar keli nurodyti sektoriai toje trečiojoje šalyje, yra patvirtinti Europos Komisijos, kaip turintys pakankamą duomenų apsaugos lygį;
 2. gavėjas pasirašė arba paslaugų teikimo sutarties sąlygose yra Europos Komisijos patvirtintų standartinių duomenų apsaugos sąlygos;
 3. gautas specialus priežiūros institucijos leidimas.

Mes galime perduoti asmens duomenis trečiajai šaliai imdamiesi kitų priemonių, jei ji užtikrina tinkamas apsaugos priemones, kaip nurodyta Reglamente.

7. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes imamės įvairių saugumo priemonių, kad garantuotume Jūsų asmens duomenų saugumą. Savo praktikoje naudojame naujausią duomenų apsaugos praktiką atitinkančias teisines, technines ir organizacines saugos priemones, skirtas apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, praradimo, netinkamo naudojimo, atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar bet kokio kito neteisėto asmens duomenų tvarkymo.

Mes ir bet kurie trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, kurie gali mūsų vardu tvarkyti asmens duomenis, taip pat yra sutartinių santykių pagrindu įpareigoti laikytis asmens duomenų konfidencialumo principų ir reikalavimų.

Paslaugų teikėjas naudodamas teisines, technines ir organizacines saugos priemones, negali garantuoti visiško saugumo ir negali garantuoti apsaugos nuo visų galimų saugumo pažeidimų.

8. KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes Jūsų asmens duomenis saugosime tol, kol jų prireiks tikslams, kuriems buvo renkami ir tvarkomi, bet ne ilgiau, nei to reikalauja taikytini įstatymai ir kiti teisės aktai.

Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato jokio asmens duomenų saugojimo laikotarpio, šį laikotarpį nustatysime mes, atsižvelgdami į teisėtą duomenų saugojimo tikslą, teisinį pagrindą ir asmens duomenų teisėto tvarkymo principus. Žemiau nenurodyti duomenys saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais:

 1. Bendrovės partnerių/klientų ir jų darbuotojų/atstovų asmens duomenys, turint tikslą su jais sudaryti sutartis ir jas vykdyti saugomi 10 metų, pasibaigus sutarčiai;
 2. Besikreipiančių į Bendrovę asmenų Asmens duomenys, kurie tvarkomi siekiant įgyvendinti Bendrovėje gaunamų užklausų valdymą saugomi 6 mėnesius nuo gaunamos užklausos išsprendimo;
 3. Sutikimai dėl Asmens duomenų tvarkymo (pvz. dėl sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros) saugomi 1 metus pasibaigus Asmens duomenų, dėl kurio tvarkymo buvo duotas sutikimas saugojimo laikotarpiui, nebent duomenų subjektas duotą sutikimą atšaukia.

Taip pat informuojame, kad tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau:

 1. jei būtina, kad Bendrovė galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 2. esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 3. asmens duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 4. gaunamas prašymas susipažinti su savo asmens duomenimis;
 5. esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

9. KOKIAS TURITE TEISES SUSIJUSIAS SU ASMENS DUOMENIMIS?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

Teisė:Reikšmė:
1. Teisę gauti informaciją apie tai, ar Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su savo asmens duomenimis.1. Jūs turite teisę gauti informaciją apie tai, kokius asmens duomenis mes tvarkome, iš kur jie surinkti, kokiais tikslais tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami ir kt. Pažymėtina, kad Jūsų teisę susipažinti su duomenimis gali riboti teisės aktai, kitų asmenų privatumo apsauga ir su mūsų verslu ir praktika susijusios priežastys.
2. Teisę reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis.2. Jei paaiškėja, kad mes tvarkome netikslius, neišsamius asmens duomenis apie Jus, turite teisę reikalauti ištaisyti, papildyti asmens duomenis.
3. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“).3. Jūs turite teisę reikalauti ištrinti dalį ar visus tvarkomus Jūsų asmens duomenis, jeigu mes nebeturime teisinio pagrindo juos tvarkyti arba yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai.
4. Teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą.4. Jūs taip pat turite teisę reikalauti tam tikrą laiką apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tai gali būti, pavyzdžiui, situacija, kai manote, kad toks tvarkymas yra neteisėtas ir (arba) duomenys apie Jus yra netikslūs ir mes turime tai patikrinti.
5. Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.5. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis, jei tam yra Reglamente nustatytas pagrindas.
6. Teisę atšaukti duotą sutikimą.6. Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu asmens duomenys buvo tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų̨ tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
7. Teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.7. Jei manote, kad mūsų asmens duomenų tvarkymas yra tvarkomas pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus, nustatytus galiojančiuose teisės aktuose, Jūs galite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos skundų nagrinėjimo tvarką galite rasti čia: https://vdai.lrv.lt/lt/atmintines/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo/kaip-kreiptis-i-inspekcija

Aukščiau nurodytos teisės bus įgyvendinamos tik mums gavus Jūsų rašytinį prašymą įgyvendinti aukščiau nurodytas teises ir tik patvirtinus Jūsų tapatybę. Toks rašytinis prašymas mums pateikiamas asmeniškai atvykus į mūsų registruotą buveinės adresą, paprastu paštu arba elektroniniu paštu:  diana.borogroup@gmail.com

Jūsų prašymai bus išnagrinėti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Ypatingais atvejais, priklausomai nuo prašymų sudėtingumo ir asmens duomenų kiekio, 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminas, gali būti pratęstas, apie tai iš anksto pranešus Jums. Atsakymas į Jūsų prašymą pateikiamas ta pačia forma, kokia buvo pateiktas prašymas, išskyrus, jei Jūs pageidausite informaciją gauti elektroniniu būdu.

Mes galime atsisakyti įgyvendinti Jūsų kaip duomenų subjekto teisę arba pateikti Jums Jūsų prašomą informaciją, jeigu taikytinos Reglamente įtvirtintos duomenų subjektų teisių įgyvendinimo išimtys ir (ar) apribojimai, taip pat jeigu nustatoma, kad Jūsų kaip duomenų subjekto prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas ar neproporcingas. Atsisakydami pateikti prašomą informaciją, mes raštu nurodysime tokio atsisakymo motyvus.

10. SLAPUKŲ POLITIKA

Informuojame, jog mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) – maži failai, kurie perkeliami į Jūsų kompiuterio ar kito įrenginio slapukų rinkmeną per interneto naršyklę. Jie leidžia svetainės ar paslaugų teikėjo sistemoms atpažinti kliento naršyklę, užfiksuoti ir prisiminti tam tikrą informaciją.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukų ir naršyklės nustatymus arba kaip ištrinti slapukus, skaitykite mūsų svetainėje esančią slapukų politiką.

11. ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Mes reguliariai peržiūrime šią Privatumo Politiką ir pasiliekame teisę bet kada ją pakeisti pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Bet kokie pakeitimai ir patikslinimai įsigalioja iškart nuo tos dienos, kai pakeistas sąlygas paskelbiame savo internetinėje svetainėje: www.victoriaboro.lt.

12. SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei turite klausimų, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys, arba norite pasinaudoti savo teisėmis, Jūs galite į mus kreiptis rašydami el. paštu www.victoriaboro.lt  arba raštu Bendrovės adresu Žalgirio g. 92, 3 įėjimas, LT-09300, Vilnius, Lietuva.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Slapukų politika

 1. Įvadas

Šioje Slapukų politikoje yra paaiškinama kas yra slapukai ir kokius slapukus naudoja UAB „Estnaila“ (toliau – mes, Bendrovė, Paslaugų teikėjas), adresas – Žalgirio g. 92, 3 įėjimas, LT-09300, Vilnius, Lietuva, juridinio asmens kodas 304215302, kada Jūs lankotės mūsų svetainėje https://www.victoriaboro.lt/  (toliau – Svetainė), kokia informacija renkama naudojant slapukus ir kaip ji yra naudojama.

 1. Kaip galite su mumis susisiekti?

Jei dėl šioje Slapukų politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, komentarų ar prašymų, prašome susisiekti su mumis siunčiant el. laišką adresu diana.borogroup@gmail.com  arba raštu:

UAB „Estnaila“, Žalgirio g. 92, 3 įėjimas, LT-09300, Vilnius, Lietuva.

 III. Kas yra slapukai?

Slapukai (angl. cookies) – tai maži tekstiniai failai, kurie yra įrašomi į Jūsų įrenginį, kai Jūs apsilankote mūsų Svetainėje. Slapukų pagalba interneto svetainė atpažįsta naudotojo įrenginį (pvz., naudotojui kitą kartą apsilankius toje pačioje interneto svetainėje), taip pat slapukai gali būti naudojami siekiant  nustatyti naudotojo elgesį, įpročius internete ir pan.

 1. Kokius slapukus mes naudojame?

Yra skirtingų tipų slapukų. Viena dalis slapukų yra naudojami tiesiogiai mūsų Svetainės, kita dalis – trečiųjų šalių, kurios talpina slapukus mūsų Svetainėje. Tiesiogiai mūsų Svetainės naudojami slapukai – vadinamieji “pirmosios šalies slapukai”, yra mūsų Svetainės sukuriami slapukai. Juose išsaugotą informaciją gali perskaityti tik mūsų Svetainė. “Trečiosios šalies slapukai“ – tai slapukai, kurie talpinami mūsų Svetainėje mums naudojantis išorės paslaugomis.

Kai kurie mūsų naudojami slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje tik naršymo Svetainėje sesijos metu, tokie slapukai yra vadinami „sesijos slapukais“. Šie slapukai automatiškai nustoja galioti, pasibaigus lankytojo sesijai ir uždarius internetinę naršyklę.

Kita slapukų rūšis, žinoma kaip „nuolatiniai slapukai“ susideda iš tekstinio failo, kurį interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuris saugomas interneto naršyklėje iki galiojimo pabaigos (nebent lankytojas ištrins jį anksčiau negu baigsis galiojimas).

Mūsų Svetainėje veikia 3 rūšių slapukai:

 • Privalomieji slapukai – šie slapukai yra būtini tam, kad tinkamai veiktų mūsų Svetainė. Be privalomųjų slapukų mūsų Svetainė gali veikti netinkamai.
 • Analitiniai slapukai – šie slapukai analizuoja mūsų Svetainės prieinamumą, naudojimą arba veikimą tam, kad galėtume Jums pasiūlyti geresnę naudotojo patirtį ir tvarkyti, valdyti bei nuolat tobulinti mūsų Svetainę. Analitiniai slapukai leidžia mums geriau suprasti mūsų Svetainės lankytojus, tuo pačiu tai suteikia galimybę tobulinti turinio pateikimo būdą arba pagerinti Svetainės veikimą, suvaldant galimas klaidas Svetainėje. Mes naudojame „Google Analytics“, svetainės analitikos paslaugą, kuri leidžia analizuoti mūsų Svetainės naudojimą. Duomenys, surinkti naudojantis „Google Analytics“ yra žinomi kaip „svetainės metrika“ (angl. site metric“) arba „analitika“ (angl. analytics). „Google Analytics“ yra svetainės analitikos paslauga teikiama „Google Inc.“ („Google“). „Google Analytics“ naudoja slapukus, kurie leidžia nustatyti Svetainės lankytojų elgesį. „Google“ kaupia tokią statistiką, kuri leidžia mums susidaryti nuomonę apie Svetainės lankytojų naudojimąsi Svetaine.
 • Reklaminiai slapukai – reklaminiai slapukai yra naudojami siekiant parodyti reklaminius pranešimus, kurie, mūsų manymu, yra Jums aktualūs.

Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus galite rasti žemiau lentelėje:

Slapuko rūšisTikslasGaliojimas
elementorNaudojamas kontekste su svetainės „WordPress“ programa. Slapukas leidžia interneto svetainei įgyvendinti arba pakeiskite svetainės turinį realiuoju laiku.Nuolatinis
PHPSESSIDPalaiko vartotojo seanso būseną puslapio užklausose.Sesija
test_cookieNaudojamas nustatyti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus.1 diena
wc_cart_hash_#Šis slapukas išsaugo lankytojų pirkinių krepšelį.Nuolatinis
wc_fragments_#Išsaugo lankytojo prisijungimo informaciją, kad jiems nereikėtų nuolat prisijungti, kai uždaroma naršyklė.Sesija
_gaRegistruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims generuoti, apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine.2 metai
_gatNaudojamas „Google Analytics“ užklausos spartumui užtikrinti.1 diena
_gidRegistruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims generuoti, apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine.1 diena
ads/ga-audiencesNaudojamas „Google AdWords“, kad įtrauktų lankytojus, kurie, tikėtina, kad taps klientais, remiantis jų elgesiu svetainėse.sesija
IDENaudojamas „Google DoubleClick“ užregistruoti ir pranešti apie svetainės lankytojo veiksmus, peržiūrėjus ar paspaudus ant vienos iš pateiktų reklamų, siekiant įvertinti reklamos efektyvumą ir teikti lankytojui pritaikytas reklamas.1 metai
VISITOR_INFO1_LIVEBando nustatyti vartotojų informacijos pralaidumą svetainėse su integruotais „Youtube“ vaizdo įrašais.179 dienos
YSCRegistruoja unikalų ID, siekiant nustatyti vartotojo matytų „Youtube“ vaizdo įrašų statistiką.Sesija
yt.innertube::nextIdRegistruoja unikalų ID, siekiant nustatyti vartotojo matytų „Youtube“ vaizdo įrašų statistiką.Nuolatinis
yt.innertube::requestsRegistruoja unikalų ID, siekiant nustatyti vartotojo matytų „Youtube“ vaizdo įrašų statistiką.Nuolatinis
yt-remote-cast-availableTalpina vartotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas, naudojant įterptąjį „Youtube“ vaizdo įrašą.Sesija
yt-remote-cast-installedTalpina vartotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas, naudojant įterptąjį „Youtube“ vaizdo įrašą.Nuolatinis
yt-remote-connected-devicesTalpina vartotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas, naudojant įterptąjį „Youtube“ vaizdo įrašą.Nuolatinis
yt-remote-device-idTalpina vartotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas, naudojant įterptąjį „Youtube“ vaizdo įrašą.Nuolatinis
yt-remote-fast-check-periodTalpina vartotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas, naudojant įterptąjį „Youtube“ vaizdo įrašą.Sesija
yt-remote-session-appTalpina vartotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas, naudojant įterptąjį „Youtube“ vaizdo įrašą.Sesija
yt-remote-session-nameTalpina vartotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas, naudojant įterptąjį „Youtube“ vaizdo įrašą.Sesija

Trečiųjų šalių svetainių slapukai

Mūsų Svetainėje gali būti rodomas išorinių paslaugų teikėjų, tokių kaip „YouTube“, „Facebook“, „Twitter“, „LinkedIn“, naudojamas mygtukas „Patinka“ arba nuoroda į šias svetaines. Šių trečiųjų šalių slapukų politika bus taikoma, kai peržiūrėsite turinį spustelėdami minėtą mygtuką arba pateiktą nuorodą. Daugiau informacijos apie šių minėtų šalių slapukų politikas galite rasti čia:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=lt

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitas trečiųjų šalių interneto svetaines. Mes nekontroliuojame, kaip slapukus talpina trečiųjų šalių internetinės svetainės, net jeigu esate nukreipiami į jas iš mūsų Svetainės. Tad jei paspaudę nuorodą iš mūsų Svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų naudojamais slapukais.

 1. Kaip valdyti bei ištrinti slapukus?

Yra daug būdų, kaip Jūs galite valdyti slapukus:

1) Slapukų nustatymai mūsų Svetainėje

Norėdami kontroliuoti mūsų naudojamus slapukus, Jūs galite pasirinkti slapukų nustatymus informavimo eilutėje prieš pradėdami naršyti mūsų Svetainėje.

Informavimo eilutėje, Jūs galite kontroliuoti visus mūsų Svetainėje talpinamus slapukus, išskyrus privalomuosius slapukus.

Norėdami atnaujinti arba pakeisti savo sutikimą dėl slapukų spauskite čia.

2) Jūsų naršyklės nustatymai

Dauguma naršyklių leidžia pakeisti Jūsų naudojamų slapukų nustatymus. Tam, kad būtų aiškiau, kaip naudojami šie nustatymai, žemiau pateiktos nuorodas gali būti naudingos, tačiau bet kokiu atveju, Jūs galite naudoti „Pagalbos“ funkciją savo naršyklėje norėdami gauti dar daugiau informacijos:

 1. Slapukų nustatymai „Internet Explorer“ naršyklėje; (https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
 2. Slapukų nustatymai „Firefox“ naršyklėje; ( https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences )
 3. Slapukų nustatymai „Chrome“ naršyklėje.(https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

Jei ištrinsite slapukus, visi šių slapukų kontroliuojami nustatymai bus ištrinti ir juos reikės sukurti iš naujo, kai vėliau lankysitės mūsų Svetainėje. Be privalomųjų slapukų mūsų Svetainė gali veikti netinkamai.

 1. Kaip mes galime atnaujinti šią Slapukų politiką?

Mes nuolat dirbame tam, kad pagerinti ir patobulinti savo paslaugas, todėl kartas nuo karto galime pakeisti šią Slapukų politiką. Naujausią ir aktualiausią Slapukų politikos versiją visada rasite mūsų Svetainėje.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Atgal į viršų
Prekė pridėta į krepšelį.