Search

 I. TIKSLAS IR TAIKYMO SRITIS

Ši Platintojų privatumo politika (toliau – Politika) skirta supažindinti su informacija apie Jūsų, Platintojų ir (arba) Kandidatų į Platintojus, asmens duomenų tvarkymą kurį atlieka bendrovė Estnaila, UAB juridinio asmens kodas 304215302, registruota adresu Žalgirio g. 92, 3 įėjimas, LT-09300 Vilnius, Lietuva (toliau – Mes arba Bendrovė).

Mes suprantame, kad asmens duomenų apsauga yra labai svarbi ir įsipareigojame gerbti Jūsų privatumą ir asmens duomenų apsaugą.

II. SĄVOKOS

Jūs arba Kandidatas į Platintojus ir (arba) Atstovus – asmuo, pretenduojantis tapti Bendrovės Produktų Platintoju ir (arba) Atstovu.

Jūs arba Platintojas ir (arba) Atstovas – fizinis arba juridinis asmuo platinantis Bendrovės Produktus sutarties pagrindu.

Produktas – Bendrovės prekinio ženklo „Victoria Boro“ produktai.

III. RENKAMI DUOMENYS, TIKSLAI IR TEISINIS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS

Siekdami užtikrinti, kad mūsų Produktus platina tinkami, Bendrovės vertybes ir etiką atitinkantys produktų platintojai, galime tvarkyti įvairius Jūsų asmens duomenis.

Priklausomai nuo. Žemiau pateikiamos pagrindinės, tačiau ne visos Bendrovės tvarkomų asmens duomenų kategorijos:

 • Pagrindiniai asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data (amžius);
 • Kontaktiniai duomenys: gyvenamosios vietos adresas, korespondencijos adresas (jeigu skiriasi nuo nuolatinės gyvenamosios vietos) telefono numeris, el. pašto adresas;
 • Komunikacijos informacija: susirašinėjimo el. paštu ar bet kokios kitos bendravimo su mumis formos (t. y. tiesioginių pokalbių, tinklaraščių, pranešimų) turinys;
 • Duomenys apie socialinius tinklus: jūsų valdomų socialinių tinklų paskyrų pavadinimai, auditorijos dydis;
 • Verslo duomenys: informacija apie Jūsų valdomą verslą, kuriame platinami Bendrovės produktai arba norima platinti Bendrovės produktus;
 • Sutarties vykdymo duomenys: informacija apie platinamas prekes, klientų atsiliepimus, komunikacijos turinys, finansinė informacija ir pan.;
 • Informacija apie Jūsų veiklą mūsų svetainėje: techninė informacija, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą, kuriuo Jūsų įrenginys prisijungia prie interneto, naršyklės tipas ir versija, laiko juostos nustatymai, operacinė sistema ir platforma, naudojamo įrenginio tipas, unikalus įrenginio identifikatorius.

Žemiau nurodytoje lentelėje pateikiami Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai, teisinis pagrindas ir tvarkomų asmens duomenų kategorijos.

Duomenų tvarkymo tikslas

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

Sutarties su Platintoju ir (arba) Atstovu sudarymas.

1. Jūsų duotas sutikimas.2. Sutarties sudarymas ir vykdymas.

·           Pagrindiniai asmens duomenys;·           Kontaktiniai duomenys;·           Duomenys apie socialinius tinklus;·           Verslo duomenys;·           Sutarties vykdymo duomenys;·           Kita pateikta informacija.

Asmenų, norinčių tapti Platintojais ir (arba) Atstovais paraiškų vertinimas.

Jūsų duotas sutikimas.

·           Pagrindiniai asmens duomenys;·           Kontaktiniai duomenys;·           Duomenys apie socialinius tinklus;·           Verslo duomenys;·           Kita pateikta informacija.

Skundų nagrinėjimas

Sutarties sudarymas ir vykdymas.

·           Pagrindiniai asmens duomenys;·           Kontaktiniai duomenys;·           Platintojų ir (arba) Atstovų klientų ir potencialių klientų komunikacijos bei pardavimų duomenys;·           Sutarties vykdymo duomenys;·           Kita pateikta informacija.

Atsakymo pateikimas, kai susisiekiate su mumis per mūsų svetainę ar kitas komunikacijos priemones.

Jūsų duotas sutikimas.

·           Pagrindiniai asmens duomenys;·           Kontaktiniai duomenys;·           komunikacijos turinys bei kita informacija pateikta komunikacijos su mumis metu.

Internetinės svetainės funkcionalumo užtikrinimas.

Teisėtas interesas užtikrinti internetinės svetainės funkcionalumo optimalumą.

·           Mūsų interneto svetainėje atliktų veiksmų istorija,·           Techninė informacija, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą, naršyklės tipą ir versiją, laiko juostos nustatymus, operacinę sistemą ir platformą, naudojamo įrenginio tipą.

IV. Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis?

Didelę dalį Jūsų asmens duomenų gauname tiesiogiai iš Jūsų, pavyzdžiui, kai Jūs užpildote Platintojų anketą Bendrovės valdomoje internetinėje svetainėje arba pasirašote bendradarbiavimo sutartis.

Tam tikrą informaciją galime taip pat gauti ir iš viešojo administravimo subjektų, registrų, duomenų bazių, klientų ir kitų šaltinių.

V. Kam gali būti atskleisti Jūsų duomenys?

Siekdami užtikrinti, kad mūsų Prekes platina tik autorizuoti Platintojai ir (ar) Atstovai, Jūsų asmens duomenis galime skelbti Bendrovės internetinėje svetainėje. Tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenis taip pat galime pateikti kitoms trečiosioms šalims, kad užtikrintume Jūsų, kaip Platintojo ir (arba) Atstovo, funkcijų vykdymą. Šios trečiosios šalys (duomenų tvarkytojai) apima:

 1. Bendrovės turimus ir potencialius klientus.
 2. Laisvai samdomus IT specialistus.
 3. Kurjerio tarnybas.
 4. Tiesioginės rinkodaros ir tarnybinių stočių (serverių) nuomos paslaugas teikiančias bendroves.

Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tiek, kiek tai yra reikalinga konkretiems tikslams pasiekti.

Taip pat mes galime atskleisti ir (arba) perduoti Jūsų asmens duomenis šioms gavėjų kategorijoms:

 1. Valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, ir kitiems viešojo administravimo subjektams.
 2. Ikiteisminio tyrimo įstaigoms, teismams, antstoliams, notarams.
 3. Komerciniams bankams, kitoms finansų įstaigoms.
 4. Teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos patarėjams ir pan.
 5. Mūsų partneriams ar kitiems asmenims, kurie yra būtina mūsų paslaugų tiekimo dalis.
 6. Kitiems asmenims, su kuriais mes ketiname sudaryti ar esame sudarę sutartį (-s).

Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei esame įpareigoti atskleisti ar pasidalyti Jūsų asmens duomenimis, kad įvykdytume teisės aktų reikalavimus ar prašymus.

VI. Kokias Jūs turite teises?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė reikalauti ištaisyti);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis (teisė „būti pamirštam”);
 • reikalauti, kad Bendrovė apribotų su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
 • bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, jei tai daroma viešojo intereso labui arba tai būtina siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų (teisė nesutikti);
 • gauti su Jumis susijusius duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

VII. Jūsų teisių įgyvendinimo tvarka

Norėdami įgyvendinti savo teises ir gauti atsakymus į Jums aktualius klausimus, prašome kreiptis į Mus  el. paštu info@borobeauty.lt.

Jūsų prašymai bus išnagrinėti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Ypatingais atvejais, priklausomai nuo prašymų sudėtingumo ir asmens duomenų kiekio, 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminas, gali būti pratęstas, apie tai iš anksto pranešus Jums. Atsakymas į Jūsų prašymą pateikiamas ta pačia forma, kokia buvo pateiktas prašymas, išskyrus, jei Jūs pageidausite informaciją gauti elektroniniu būdu.

VIII. Duomenų saugojimo terminas

Mes Jūsų asmens duomenis saugosime tol, kol jų prireiks tikslams, kuriems buvo renkami ir tvarkomi, bet ne ilgiau, nei to reikalauja taikytini įstatymai ir kiti teisės aktai.

Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato jokio asmens duomenų saugojimo laikotarpio, šį laikotarpį nustatysime mes, atsižvelgdami į teisėtą duomenų saugojimo tikslą, teisinį pagrindą ir asmens duomenų teisėto tvarkymo principus. Žemiau nenurodyti duomenys saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais:

 1. Bendrovės partnerių/atstovų asmens duomenys, sudarius sutartį saugomi 10 metų, pasibaigus sutarčiai;
 2. Jeigu Jūsų kandidatūra į Platintojus bus sėkmingai patvirtinta ir sudarysime sutartį, Jūsų asmens duomenys bus perduoti ir tvarkomi pagal Mūsų Bendrovėje galiojančias asmens duomenų tvarkymo taisykles.
 3. Jeigu Jūsų kandidatūra į Platintojus bus nesėkminga, Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi iki atrankos proceso pabaigos, bet ne ilgiau nei 3 mėnesiai.

Taip pat informuojame, kad tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau:

 1. jei būtina, kad Bendrovė galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 2. esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 3. asmens duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 4. gaunamas prašymas susipažinti su savo asmens duomenimis;
 5. esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

IX. Teisė paduoti skundą

Jei Jūs manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus, nustatytus galiojančiuose teisės aktuose, Jūs galite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos skundų nagrinėjimo tvarką galite rasti čia: https://vdai.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/skundu-nagrinejimas/.

X. Kaip saugomi Jūsų duomenys

Patvirtiname, kad mes asmens duomenis tvarkome laikantis galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančiųjų institucijų nurodymų. Mes įgyvendiname visas reikalingas technines ir administracines priemones, kad surinkti duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Mūsų darbuotojai ir Bendrovėje paslaugas teikiantys grožio specialistai yra įsipareigoję neatskleisti trečiosioms šalims ir neplatinti darbo vietoje ar paslaugų teikimo metu gaunamos informacijos, įskaitant ir informaciją apie Platintojus ir (arba) Kandidatus į Platintojus.

XI. Politikos atnaujinimai

Mes nuolat peržiūrime šią Politiką ir Jums pranešime apie esminis jos pakeitimus.

Back to Top
Please select your product