Szukaj

Spis treści 2

 1. CEL I ZAKRES 3
 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 3
 3. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY, W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ? 4
 4. JAK POZYSKAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 5
 5. MARKETING BEZPOŚREDNI 5
 6. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 6
 7. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 6
 8. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE? 6
 9. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE? 7
 10. JAKIE MASZ PRAWA W ZAKRESIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 7
 11. POLITYKA COOKIES 8
 12. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI 9
 13. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 9

1. CEL I ZAKRES

Estnaila UAB (dalej - my, Spółka, jesteśmy Usługodawcą) zamknięta spółka akcyjna, z siedzibą i siedzibą w Republice Litewskiej, kod osoby prawnej 304215302, adres – ul. 92, wejście 3, LT-09300, Wilno, Litwa.

W niniejszej polityce prywatności (dalej Polityka prywatności) określa, w jaki sposób zarządzamy klientami Spółki, odwiedzającymi witrynę Spółki i innymi osobami (dalej - Ty) dane osobowe, jakie dane osobowe zbieramy, komu je przekazujemy, skąd je otrzymujemy, w jakich celach je wykorzystujemy, w jaki sposób zapewniamy ich bezpieczeństwo i skuteczną realizację Twoich praw.

Szanując Twoją prywatność, przetwarzamy i zbieramy Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności z 2016 roku. 27 kwietnia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (dalej - Przepisy prawne), Ustawa o prawnej ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej oraz inne akty prawne regulujące ochronę i przetwarzanie danych osobowych.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami o ochronie danych UAB „Estnaila” jest administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych. W tym kontekście termin „dane osobiste” oznacza wszelkie informacje o osobie fizycznej, która została zidentyfikowana lub może być zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności za pomocą identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji i identyfikator internetowy, lub za pomocą co najmniej jednego znaku fizyczna, fizjologiczna, genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tożsamość osoby fizycznej (np. Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail kombinacja adresu e-mail).

Jako Administrator Danych Osobowych jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa przekazanych nam Twoich danych osobowych, przede wszystkim w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do Twoich danych. Jesteśmy również odpowiedzialni za zapewnienie wszystkim osobom, których dane dotyczą, możliwości realizacji przysługujących im praw w odniesieniu do ich danych osobowych, takich jak prawo dostępu do swoich danych osobowych lub ich usunięcia.

Przetwarzając dane osobowe kierujemy się następującymi zasadami:

Zasada:Oznaczający:
1. Legalność, uczciwość i przejrzystość.1. Twoje dane osobowe przetwarzane są legalnie, uczciwie i przejrzyście.
2. Ograniczenie celu.2. Twoje dane osobowe zbierane są w ustalonych, jasno określonych i prawnie uzasadnionych celach i nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.
3. Redukcja danych.3. Przetwarzane są tylko takie Twoje dane osobowe, jakie są niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane.
4. Dokładność.4. Twoje dane osobowe muszą być dokładne i, jeśli to konieczne, stale aktualizowane, podejmowane są wszelkie rozsądne środki, aby Twoje niedokładne dane osobowe, biorąc pod uwagę cele, dla których są przetwarzane, zostały niezwłocznie usunięte lub poprawione.
5. Ograniczenie okresu przechowywania.5. Pani/Pana dane osobowe muszą być przechowywane w takiej formie, która pozwala na identyfikację osób, których dane dotyczą, nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane.
6. Uczciwość i poufność.6. Twoje dane osobowe muszą być przetwarzane w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

3. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY, W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

 

ZamiarPodstawa prawnaKategorie danych osobowych
1. Tworzenie i zarządzanie kontem osobistym.Twoja zgoda.Imię, nazwisko, imię i nazwisko wyświetlane na koncie, e-mail Adres e-mail, hasło.
2. Zakup/sprzedaż towarów.

1. Twoja zgoda.

2. Zawarcie i wykonanie umowy.

1. Imię, nazwisko, telefon, e-mail adres pocztowy, adres dostawy produktu, dane karty kredytowej/debetowej lub inne szczegóły płatności i metody płatności, informacje o zakupionych towarach (ilości, terminy zakupu, ceny zakupionych towarów, historia zakupów itp.);

2. Inne informacje podane przez kupującego (notatki do kuriera, kod do drzwi itp.).

3. Udzielanie odpowiedzi, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych środków komunikacji.

1. Twoja zgoda.

2. Wykonanie umowy.

Imię, nazwisko, telefon, e-mail adres e-mail oraz inne informacje podane w trakcie korespondencji z nami.
4. Realizacja kampanii marketingu bezpośredniego.Twoja zgoda.Imię, nazwisko, telefon, e-mail adres mailowy.
5. Składanie reklamacji.Realizacja kontraktu.Imię, nazwisko, e-mail adres pocztowy, numer telefonu, informacje dotyczące towaru (nazwa towaru, czas zakupu towaru, wady towaru, informacje dotyczące płatności itp.), treść reklamacji.

4. JAK POZYSKAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jako nasz klient otrzymujemy Twoje dane osobowe, gdy zawieramy lub przygotowujemy się do zawarcia z Tobą umowy/umów, a także gdy kontaktujesz się z nami bezpośrednio przez e-mail. za pośrednictwem komunikacji lub pocztą.

Otrzymujemy również Twoje dane jako osoby odwiedzającej witrynę lub innej osoby, gdy odwiedzasz i korzystasz z naszej witryny lub przesyłasz do nas zapytania lub kontaktujesz się z nami.

Możemy gromadzić dane osobowe, gdy są one nam przekazywane przez stronę trzecią, która jest z Tobą powiązana lub komunikuje się z nami, np. partnerzy biznesowi, usługodawcy itp.

5. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Czasami musimy przekazać Twoje dane osobowe stronom trzecim, aby świadczyć Ci usługi. Te strony trzecie (podmioty przetwarzające dane) obejmują:

 1. Niezależni specjaliści IT;
 2. Usługi kurierskie;
 3. Firmy świadczące usługi marketingu bezpośredniego i usługi wynajmu stacji (serwerów);

Twoje dane osobowe są przekazywane podmiotom trzecim tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji określonych celów.

Usługodawca oraz podmiot trzeci, któremu Usługodawca udostępnia dane osobowe działają na podstawie odrębnej umowy/umów regulujących przetwarzanie danych osobowych przekazanych podmiotowi trzeciemu.

Możemy również ujawniać i/lub przekazywać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 1. Dla instytucji państwowych i samorządowych, instytucji, organizacji i innych jednostek administracji publicznej;
 2. Dla instytucji prowadzących dochodzenie przedprocesowe, sądów, komorników, notariuszy;
 3. Dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych;
 4. dla doradców prawnych, finansowych, podatkowych, zarządzania przedsiębiorstwem, administracji kadrowej, księgowych itp.;
 5. Naszym partnerom lub innym osobom, które są niezbędną częścią świadczenia naszych usług;
 6. Innym osobom, z którymi zamierzamy zawrzeć lub zawarliśmy umowę(y).

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu spełnienia wymogów lub żądań prawnych.

6.  MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli Twoje dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy, podejmiemy niezbędne środki w celu zapewnienia, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności oraz zapewnimy ich ochronę i przekazanie zgodnie z z wymogami prawnymi mającymi zastosowanie do ochrony danych osobowych. Można to zrobić na kilka sposobów, takich jak:

 1. kraj, terytorium lub jeden lub więcej określonych sektorów w tym państwie trzecim, do którego przesyłamy dane osobowe, został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako posiadający odpowiedni poziom ochrony danych;
 2. odbiorca podpisał lub warunki umowy o świadczenie usług zawierają standardowe warunki ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską;
 3. uzyskano specjalne zezwolenie organu nadzorczego.

Możemy przekazać dane osobowe stronie trzeciej poprzez podjęcie innych środków, jeżeli zapewni ona odpowiednie zabezpieczenia określone w Rozporządzeniu.

7. JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podejmujemy różne środki bezpieczeństwa, aby zagwarantować bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W naszej praktyce stosujemy prawne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodne z najnowszymi praktykami ochrony danych w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem lub jakimkolwiek innym nieuprawnionym przetwarzaniem danych osobowych.

My i wszyscy zewnętrzni dostawcy usług, którzy mogą przetwarzać dane osobowe w naszym imieniu, jesteśmy również zobowiązani umową do przestrzegania zasad i wymogów poufności danych osobowych.

Korzystając z prawnych, technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, usługodawca nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa i nie może zagwarantować ochrony przed wszelkimi możliwymi naruszeniami bezpieczeństwa.

8. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będą potrzebne do celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane, nie dłużej jednak niż wymagają tego obowiązujące przepisy prawa i inne akty prawne.

Jeżeli akty prawne Republiki Litewskiej nie określają okresu przechowywania danych osobowych, określimy ten okres, biorąc pod uwagę cel prawny przechowywania danych, podstawę prawną oraz zasady legalnego przetwarzania danych osobowych. Dane niewymienione poniżej są przechowywane zgodnie z aktami prawnymi Republiki Litewskiej:

 1. Dane osobowe wspólników/klientów firmy oraz ich pracowników/przedstawicieli są przechowywane przez 10 lat po wygaśnięciu umowy, w celu zawierania i wykonywania z nimi umów;
 2. Dane osobowe osób zgłaszających się do Spółki, które są przetwarzane w celu realizacji obsługi otrzymanych przez Spółkę wniosków, przechowywane są przez 6 miesięcy od rozpatrzenia otrzymanego wniosku;
 3. Zgody na przetwarzanie Danych Osobowych (np. zgoda na marketing bezpośredni) są przechowywane przez 1 rok po zakończeniu Danych Osobowych, co do których wyrażono zgodę, przez okres przechowywania, chyba że osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę.

Informujemy również, że w niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być przechowywane dłużej:

 1. jeśli jest to niezbędne, aby Spółka mogła się bronić przed roszczeniami, roszczeniami lub pozwami oraz wykonywać swoje prawa;
 2. istnieją uzasadnione podejrzenia popełnienia czynu niezgodnego z prawem, będącego przedmiotem dochodzenia;
 3. dane osobowe są niezbędne do prawidłowego rozstrzygnięcia sporu lub skargi;
 4. wpłynęło żądanie dostępu do Twoich danych osobowych;
 5. w przypadku innych podstaw prawnych.

9. JAKIE MASZ PRAWA W ZAKRESIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:

Prawidłowy:Oznaczający:
1. Prawo do otrzymania informacji o tym, czy Spółka przetwarza Twoje dane osobowe, a jeśli tak, do zapoznania się z Twoimi danymi osobowymi.1. Masz prawo do otrzymania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, skąd są zbierane, w jakich celach są przetwarzane, jak długo są przechowywane, komu są przekazywane itp. Należy pamiętać, że Twoje prawo dostępu do danych może być ograniczone aktami prawnymi, ochroną prywatności innych osób oraz względami związanymi z naszą działalnością i praktyką.
2. Prawo do żądania sprostowania dotyczących Ciebie niedokładnych danych osobowych.2. Jeżeli okaże się, że przetwarzamy niedokładne, niekompletne dane osobowe dotyczące Ciebie, masz prawo żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych.
3. Prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym").3. Przysługuje Ci prawo żądania usunięcia części lub całości przetwarzanych przez Ciebie danych osobowych, jeżeli nie mamy już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub zachodzą inne podstawy przewidziane w aktach prawnych.
4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.4. Masz również prawo do żądania ograniczenia przez określony czas przetwarzania Twoich danych osobowych. Może to być na przykład sytuacja, w której uważasz, że takie przetwarzanie jest niezgodne z prawem i/lub dane o Tobie są niedokładne i musimy to zweryfikować.
5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.5. Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, jeżeli istnieją ku temu podstawy określone w Rozporządzeniu.
6. Prawo do wycofania zgody.6. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane osobowe były przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.7. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie naszych danych osobowych odbywa się z naruszeniem Twoich praw i uzasadnionych interesów, określonych w obowiązujących aktach prawnych, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego – Państwowej Inspekcji Ochrony Danych. Procedurę rozpatrywania reklamacji Państwowej Inspekcji Ochrony Danych znajdziesz tutaj: https://vdai.lrv.lt/lt/atmintines/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo/kaip-kreiptis-i-inspekcija

Powyższe uprawnienia będą realizowane dopiero po otrzymaniu przez nas Państwa pisemnego wniosku o skorzystanie z ww. praw i dopiero po potwierdzeniu Państwa tożsamości. Taki pisemny wniosek należy złożyć do nas osobiście na adres naszej siedziby, pocztą zwykłą lub pocztą elektroniczną:  diana.borogroup@gmail.com

Twoje wnioski zostaną rozpatrzone w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku. W szczególnych przypadkach, w zależności od złożoności żądania i ilości danych osobowych, termin 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych może ulec wydłużeniu, po uprzednim powiadomieniu Państwa. Odpowiedź na Twoje żądanie jest udzielana w takiej samej formie, w jakiej zostało złożone żądanie, z wyjątkiem sytuacji, gdy wolisz otrzymywać informacje drogą elektroniczną.

Możemy odmówić realizacji Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą, lub udzielenia żądanych informacji, jeżeli mają zastosowanie wyjątki i/lub ograniczenia w realizacji praw osób, których dane dotyczą, określone w Rozporządzeniu, a także jeżeli zostanie ustalone, że Twoje żądanie jako osoby, której dane dotyczą, jest wyraźnie nieuzasadnione lub nieproporcjonalne. Gdy odmówimy podania żądanych informacji, poinformujemy na piśmie o przyczynach takiej odmowy.

10. POLITYKA COOKIES

Informujemy, że nasza strona korzysta z plików cookies (język angielski ciasteczka) – małe pliki, które są przesyłane do pliku cookie Twojego komputera lub innego urządzenia za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Umożliwiają one systemom witryny internetowej lub usługodawcy rozpoznawanie przeglądarki klienta, przechwytywanie i zapamiętywanie określonych informacji.

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies i ustawieniami przeglądarki lub usuwania plików cookies można znaleźć na naszej stronie internetowej Polityka Cookie.

11. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Regularnie przeglądamy niniejszą Politykę prywatności i zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany w dowolnym momencie zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Wszelkie zmiany i poprawki wchodzą w życie natychmiast od dnia opublikowania zmienionych warunków na naszej stronie internetowej: www.victoriaboro.lt.

12. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu postępowania z Twoimi danymi osobowymi lub chcesz skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się z nami mailowo. pocztą www.victoriaboro.lt  arba raštu Bendrovės adresu Žalgirio g. 92, 3 įėjimas, LT-09300, Vilnius, Lietuva.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Polityka Cookie

 1. wprowadzanie

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, czym są pliki cookie i jakich plików cookie używa UAB „Estnaila” (dalej - my, Spółka, jesteśmy Usługodawcą), adres - ul. 92, wejście 3, LT-09300, Wilno, Litwa, kod osoby prawnej 304215302, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową https://www.victoriaboro.lt/  (dalej - Stronie internetowej), jakie informacje są gromadzone za pomocą plików cookies i w jaki sposób są one wykorzystywane.

 1. Jak możesz się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy lub próśb dotyczących informacji zawartych w niniejszej Polityce plików cookie, prosimy o kontakt e-mailowy. list na adres diana.borogroup@gmail.com  lub pisemnie:

Estnaila UAB, ul. 92, wejście 3, LT-09300, Wilno, Litwa.

 III. Co to są pliki cookie?

Pliki cookie (ang. ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu podczas odwiedzania naszego Serwisu. Za pomocą plików cookies serwis rozpoznaje urządzenie użytkownika (na przykład przy następnej wizycie użytkownika na tej samej stronie internetowej), a także pliki cookies mogą być wykorzystywane do określania zachowań użytkowników, nawyków w Internecie itp.

 1. Jakich plików cookie używamy?

Istnieją różne rodzaje plików cookie. Niektóre pliki cookie są używane bezpośrednio przez naszą Witrynę, a druga część jest wykorzystywana przez osoby trzecie, które umieszczają pliki cookie w naszej Witrynie. Pliki cookies używane bezpośrednio przez nasz Serwis to tzw.własne pliki cookie”, to pliki cookie tworzone przez nasz Serwis. Informacje w nich zapisane mogą być odczytywane wyłącznie przez nasz Serwis. "Pliki cookie stron trzecich„ to pliki cookie, które są umieszczane w naszej Witrynie, gdy korzystamy z usług zewnętrznych.

Niektóre z używanych przez nas plików cookie są instalowane na Twoim urządzeniu tylko podczas sesji przeglądania Witryny, takie pliki cookie nazywają się „sesyjne pliki cookie”. Te pliki cookie wygasają automatycznie po zakończeniu sesji odwiedzającego i zamknięciu przeglądarki internetowej.

Inny rodzaj plików cookie znany jako „trwałe pliki cookieskłada się z pliku tekstowego, który jest wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i który jest przechowywany w przeglądarce internetowej do dnia wygaśnięcia (chyba że odwiedzający usunie go przed datą wygaśnięcia).

Nasz Serwis wykorzystuje 3 rodzaje plików cookies:

 • Obowiązkowe pliki cookie - te pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego Serwisu. Bez obowiązkowych plików cookie nasza Witryna może nie działać poprawnie.
 • Analityczne pliki cookie – te pliki cookie analizują dostępność, użytkowanie lub wydajność naszej Witryny, abyśmy mogli zaoferować lepsze wrażenia użytkownika oraz zarządzać, zarządzać i stale ulepszać naszą Witrynę. Analityczne pliki cookies pozwalają nam lepiej zrozumieć osoby odwiedzające naszą Stronę, a jednocześnie pozwalają nam ulepszać sposób prezentowania treści lub usprawniać działanie Strony poprzez kontrolę ewentualnych błędów na Stronie. Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych, która pozwala nam analizować korzystanie z naszej Witryny. Dane zbierane przez Google Analytics są znane jako „Site Metrics”. metryki witryny”) lub „analityka” (ang. analityka). Google Analytics to usługa analizy stron internetowych świadczona przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies w celu określenia zachowania osób odwiedzających Serwis. Google gromadzi następujące statystyki, które pozwalają nam wyrobić sobie opinię na temat korzystania z Serwisu przez odwiedzających Serwis.
 • Reklamowe pliki cookie – reklamowe pliki cookie służą do wyświetlania komunikatów reklamowych, które naszym zdaniem są dla Ciebie istotne.

Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć w poniższej tabeli:

Rodzaj pliku cookieZamiarWażność
elementorUżywane w kontekście aplikacji WordPress na stronie internetowej. Plik cookie umożliwia witrynie implementację lub zmianę zawartości witryny w czasie rzeczywistym.Stały
PHPSESSIDUtrzymuje stan sesji użytkownika na żądaniach stron.Sesja
test_cookieSłuży do określenia, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.1 dzień
wc_cart_hash_#Ten plik cookie zapisuje koszyk zakupów odwiedzającego.Stały
wc_fragments_#Zapisuje dane logowania odwiedzającego, dzięki czemu nie musi się on logować po zamknięciu przeglądarki.Sesja
_gaRejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, jak odwiedzający korzysta z witryny.2 lata
_gatUżywany przez Google Analytics w celu zapewnienia szybkości zapytań.1 dzień
_przewodnikRejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, jak odwiedzający korzysta z witryny.1 dzień
reklamy/ga-odbiorcyWykorzystuje Google AdWords do angażowania użytkowników, którzy mogą zostać klientami na podstawie ich zachowania na stronach internetowych.sesja
IDEGoogle DoubleClick służy do rejestrowania i raportowania działań odwiedzającego witrynę po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z prezentowanych reklam, w celu oceny skuteczności reklamy i dostarczenia reklam dostosowanych do odwiedzającego.1 rok
ODWIEDZAJĄCY_INFO1_NA ŻYWOPróby określenia przepustowości informacji o użytkowniku w witrynach z osadzonymi filmami z YouTube.179 dni
YSCRejestruje unikalny identyfikator w celu określenia statystyk oglądanych przez użytkownika filmów YouTube.Sesja
yt.innertube::nextIdRejestruje unikalny identyfikator w celu określenia statystyk oglądanych przez użytkownika filmów YouTube.Stały
yt.innertube::żądaniaRejestruje unikalny identyfikator w celu określenia statystyk oglądanych przez użytkownika filmów YouTube.Stały
yt-remote-cast-dostępnyZawiera preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube.Sesja
yt-remote-cast-installedZawiera preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube.Stały
yt-zdalne-urządzenia-podłączoneZawiera preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube.Stały
identyfikator-urządzenia-zdalnego-ytZawiera preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube.Stały
yt-zdalny-szybki-okres-sprawdzaniaZawiera preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube.Sesja
yt-aplikacja-zdalna-sesjaZawiera preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube.Sesja
yt-nazwa-zdalnej-sesjiZawiera preferencje odtwarzacza wideo użytkownika za pomocą osadzonego wideo YouTube.Sesja

Pliki cookie z witryn stron trzecich

Nasza Witryna może wyświetlać przycisk „Lubię to” używany przez zewnętrznych dostawców usług, takich jak YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn lub link do tych witryn. Polityka plików cookie tych stron trzecich będzie miała zastosowanie, gdy przeglądasz zawartość, klikając wspomniany przycisk lub podany link. Więcej informacji na temat polityki plików cookie tych krajów można znaleźć tutaj:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=lt

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych osób trzecich. Nie kontrolujemy, w jaki sposób pliki cookie są umieszczane przez strony internetowe stron trzecich, nawet jeśli jesteś do nich przekierowywany z naszej Witryny. Dlatego jeśli klikniesz w link z naszej strony i przejdziesz do innych stron internetowych, powinieneś sprawdzić oddzielnie używane przez nich pliki cookie.

 1. Jak zarządzać i usuwać pliki cookie?

Istnieje wiele sposobów zarządzania plikami cookie:

1) Ustawienia plików cookies w naszym Serwisie

Aby kontrolować używane przez nas pliki cookie, możesz wybrać ustawienia plików cookie w wierszu powiadomienia przed rozpoczęciem przeglądania naszej Witryny.

W wierszu powiadomień możesz kontrolować wszystkie pliki cookie umieszczane na naszej stronie internetowej, z wyjątkiem obowiązkowych plików cookie.

Aby zaktualizować lub zmienić swoją zgodę na pliki cookie, kliknij tutaj tutaj.

2) Ustawienia Twojej przeglądarki

Większość przeglądarek umożliwia zmianę ustawień używanych przez Ciebie plików cookies. Aby wyjaśnić sposób korzystania z tych ustawień, przydatne mogą być poniższe linki, ale w każdym przypadku możesz skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce, aby uzyskać jeszcze więcej informacji:

 1. Ustawienia plików cookie w przeglądarce Internet Explorer; (https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
 2. Ustawienia plików cookies w przeglądarce Firefox; ( https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences )
 3. Ustawienia plików cookie w przeglądarce Chrome.(https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

Jeśli usuniesz pliki cookie, wszystkie ustawienia kontrolowane przez te pliki cookie zostaną usunięte i będą musiały zostać odtworzone przy następnej wizycie w naszej Witrynie. Bez obowiązkowych plików cookie nasza Witryna może nie działać poprawnie.

 1. Jak możemy zaktualizować niniejszą Politykę dotyczącą plików cookie?

Nieustannie pracujemy nad ulepszaniem i ulepszaniem naszych usług, dlatego możemy od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę dotyczącą plików cookie. W naszej Witrynie zawsze znajdziesz najnowszą i najbardziej aktualną wersję Polityki dotyczącej plików cookie.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Powrót do góry
Produkt został dodany do Twojego koszyka